org.inria.ns.reflex.xml.xpath.xpointer
Interfaces 
SchemeBased
XPointer
Classes 
ComposedXPointer
ElementScheme
ShorthandXPointer
XmlnsScheme
XPointerScheme
Exceptions 
XPointerEvaluationException
XPointerSyntaxException